යෝජිත ‍‍සේවා ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත අවශ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් [email protected] වෙත අනන්‍යතාවය සහිතව ඉල්ලීම යොමු කරන්න. 0702 96 53 96 viber or SMS මඟින් නම සමඟ Email ලිපිනය එවන්න